Witold Kepinski - 16 april 2021

Kabinet: Datacenters zijn geen risico voor drinkwater Noord-Holland

Kabinet: Datacenters zijn geen risico voor drinkwater Noord-Holland image

De kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwater in Noord-Holland komt niet in gevaar door grote datacenters in de kop van Noord-Holland zoals van Microsoft. Dit meldt minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) in een reactie op Kamervragen van Gijs van Dijk (PvdA).

"Voor wat betreft de leveringszekerheid heb ik navraag gedaan bij de provincie Noord Holland en het drinkwaterbedrijf PWN. Zij geven aan dat de levering van drinkwater voor koeling (aan onder andere datacenters) relatief klein is: 0,6% van de totale levering in het gehele voorzieningsgebied (650,000 m3/jaar in 2020). PWN heeft daarom aangegeven dat de inwoners van Noord-Holland zich geen zorgen hoeven te maken dat hun drinkwater in gevaar is. Ook niet tijdens een hittegolf. Dit is gecommuniceerd in een nieuwsbericht door PWN. Voor wat betreft het gevaar van chemicaliën in drinkwater heb ik navraag gedaan bij de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier (HHNK). HHNK is bevoegd gezag voor de lozing van water. HHNK heeft aangegeven dat er momenteel twee lozingsvergunningen zijn afgegeven aan de twee actieve datacenters in de Wieringermeer. Bij één datacenter wordt niets toegevoegd aan het drinkwater dat voor koeling wordt gebruikt. Bij het andere datacenter wordt zout toegevoegd om het water te ontharden. Het HHNK heeft hierover een bericht op haar website geplaatst", aldus de minister.

Er wordt geen koelwater in drinkwater geloosd aldus de minister. "Drinkwater wordt door datacenters voor koeldoeleinden gebruikt, waarna het wordt geloosd op oppervlaktewater (sloten/vaarten). In geval van de Wieringermeer is bij lozing op watergangen in de Wieringermeer het HHNK bevoegd gezag. Het lozen van het afvalwater afkomstig van de datacenters is vergunningplichtig als bedoeld in 6.2, lid 1 van de Waterwet. Door HHNK zijn vergunningseisen (maximale concentraties in lozingswater) opgelegd waaraan moet worden voldaan om te zorgen dat er geen verslechtering van de waterkwaliteit optreedt ten opzichte van de huidige situatie."

De minister neemt verder de zorgen van de bewoners van de gemeente Hollands Kroon serieus. Vanuit verschillende trajecten werkt het Rijk samen met regionale overheden, drinkwaterbedrijven, en andere partijen om de leveringszekerheid te garanderen:

• Om in tijden van droogte beter te kunnen sturen op de waterverdeling wordt de regionale verdringingsreeks uitgewerkt. De verdringingsreeks is vastgelegd in de Waterwet en beschrijft de rangorde van maatschappelijke waterbehoeften, die bij de verdeling van het water wordt gebruikt. De regionale uitwerking is een opdracht vanuit de Beleidstafel Droogte die onder meer wordt uitgewerkt door zoetwaterregio Noord Nederland, waar de Wieringermeer onderdeel van is. Dit project richt zich met name op de prioritering van gebruik in de categorieën 3 (kleinschalig hoogwaardig gebruik) en 4 (overige toepassing, waaronder koelwater). Gebruik van water in de categorie 1 (het voorkomen van onomkeerbare schade, bijvoorbeeld het voldoende nathouden van dijken) en categorie 2 (NUTS voorzieningen, waaronder drinkwatervoorziening) gaan altijd voor op categorieën 3 en 4.

• Tevens loopt vanuit de beleidstafel droogte de pilot “Waterprofielen Industrie”. De geplande oplevering is juli 2021. Dit is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van IenW en EZK en van de VEMW (Vereniging voor Energie, Milieu en Water, belangenbehartiger voor de zakelijke energie- en watergebruikers in Nederland). Deze pilot is bedoeld om informatie over industrieel waterverbruik beschikbaar te maken zodat in tijden van dreigend watertekort de juiste afweging bij waterverdeling gemaakt wordt. Deze informatie kan dus weer worden meegenomen in de regionale verdringingsreeksen. "Voor wat betreft de lozing van chemicaliën door datacenters, zie ik vooralsnog geen aanleiding voor extra onderzoek", aldus de minister.

Verder wordt op regionaal niveau door verschillende partijen gewerkt aan beleid om datacenters beter in te passen en aan het bepalen van vestigingsvoorwaarden, aldus de minster: "Hier worden aspecten als waterverbruik, energieverbruik en ruimtelijke inpassing in meegenomen. De provincie Noord-Holland werkt momenteel aan een provinciale aanvulling op de datacenter strategie van de Metropoolregio Amsterdam."

Vertiv BW week 6 liggend oranje/vierkant blauw 04-12-2023 tm 11-12-2023 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Vertiv BW week 6 liggend oranje/vierkant blauw 04-12-2023 tm 11-12-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!