Martijn Kregting - 12 april 2023

Vraag naar mobiele nummers blijft hoog - ACM

Het aantal toegekende 06-nummers is het afgelopen jaar licht gestegen (met ongeveer 1 procent ten opzichte van 2021). De vraag naar 06-nummers is groot, laat telecomtoezichthouder ACM weten. Vanwege het hoge uitgiftepercentage (88,60%) blijft er sprake van een strikte toetsing bij de uitgifte van mobiele nummers om uitputting van de mobiele nummervoorraad te voorkomen. Ook de vraag naar 0970-nummers ten behoeve van M2M-toepassingen groeit jaarlijks, zo blijkt uit recente cijfers van de Telecommonitor van de ACM.

Vraag naar mobiele nummers blijft hoog - ACM image

Toezichthouder ACM rapporteert jaarlijks over het verloop van nummeruitgifte. Deze rapportage geeft een overzicht van alle beschikbare nummers in Nederland. De cijfers worden weergegeven in een dashboard. Daarin zijn per nummercategorie het uitgifteverloop over de afgelopen vier jaar en eventuele relevante ontwikkelingen opgenomen.

Het aantal uitgegeven M2M-nummers is ten opzichte van 2021 met 12,8 miljoen nummers toegenomen (+37%). Door de ontwikkeling van de digitale economie ontstaan meer verbindingsmogelijkheden, zo stelt de ACM. Dit uit zich in een toename van Internet of Things (IoT)-toepassingen waarvoor 0970-nummers worden gebruikt.

Wetswijziging in aantocht

In dit verband bereidt het ministerie van EZK een wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk 4 van de Telecommunicatiewet (nummerbeleid en nummerbeheer) voor, om extraterritoriaal gebruik van M2M-nummers toe te staan. 

De ACM verwacht dat de druk op de nummerruimte voor 0970-nummers verder zal toenemen als gevolg van een groeiende behoefte in de markt aan deze nummers en de toekomstige regelgeving. De toezichthouder houdt daarom de vraag naar 0970-nummers nauwlettend in de gaten.

Minder vraag naar (abonnee-)informatienummers

Het aantal toegekende informatie- en abonnee-informatienummers vertoont al jaren een dalende trend. De ACM stelt aanvragen voor (abonnee-)informatienummers streng te beoordelen om misbruik te voorkomen, en houdt scherp toezicht op het gebruik van deze nummers. De focus in het toezicht en de handhaving ligt de afgelopen jaren op het voorkomen en aanpakken van misleiding bij doorschakeldiensten.

In dit verband heeft de ACM de regelgeving verduidelijkt en bewustwording versterkt door communicatie. Ook heeft de toezichthouder handhavend opgetreden. EZK heeft in december 2022 op verzoek van de ACM het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten en de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen gewijzigd met het oog op de bescherming van de belangen van gebruikers van telefonische abonnee-informatiediensten en doorschakeldiensten.

Herbestemming nummers voor toegang tot internet

De vraag naar en uitgifte van nummers bestemd voor toegang tot internet (06760-nummers) is al jaren laag. Naar aanleiding van een toezichtactie van de ACM in 2020, zijn er sinds april 2022 geen 06760-nummers meer in gebruik. Bovendien heeft de markt de technische infrastructuur om 06760-nummers in gebruik te kunnen nemen per 1 april 2022 buiten gebruik gesteld. 

Daarmee is de vraag naar 06760-nummers opgehouden te bestaan. De ACM beveelt EZK, evenals in de Monitor Nummeruitgifte 2021, daarom aan om de nummerreeksen voor videotex en toegang tot datadienstentoegang tot internet te herbestemmen naar mobiele telefonie om de nummerruimte in de 06-reeks te vergroten.

Beschikbare nummervoorraad

De ACM voorziet momenteel geen tekort in de totale nummerruimte of in specifieke bestemmingen van de nummerplannen. De ACM houdt de voorraad mobiele nummers wel nauwlettend in de gaten, omdat daar de beschikbare nummervoorraad het meest beperkt is. Hierdoor kunnen bij een dreigend tekort tijdig maatregelen worden getroffen, al dan niet door het creëren van extra nummercapaciteit. 

Ook houdt de ACM de voorraad M2M-nummers in het oog. Gelet op de voorgenomen regelgeving rond het extraterritoriaal gebruik van deze nummers, houdt de ACM er rekening mee dat de vraag naar M2M-nummers in de toekomst zal toenemen.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!