Wouter Hoeffnagel - 10 mei 2023

Onderzoek: Uitstel ESG-wetgeving leidt nauwelijks tot vooruitgang

De invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is met een jaar uitgesteld, maar dit leidt nauwelijks tot vooruitgang bij de implementatie en verslaglegging van ESG-doelen bij veel bedrijven.

Onderzoek: Uitstel ESG-wetgeving leidt nauwelijks tot vooruitgang image

Dit blijkt uit een rondgang onder ruim 200 financieel professionals door Verhoeve, Scope en Vijzelaar, de Finance & Control labels van de Quoratio Groep, tijdens een webinar over de implementatie van de CSRD. Op de vraag wanneer deelnemers verwachten van start te gaan met de implementatie van de CSRD-wetgeving geeft 47 procent aan dit jaar als startpunt te kiezen, 24 procent zegt al te zijn begonnen en 22 procent verwacht hier volgend jaar mee te starten. Het aantal deelnemers dat rapporteert over de ESG-strategie steeg licht ten opzichte van dezelfde rondgang in 2022, van 17 naar 21 procent.

De CRSD en bijbehorende verslagleggingsrichtlijnen zijn eind vorig jaar definitief door de Europese Raad goedgekeurd. Hiermee is het grootste deel van de verplichtingen waaraan bedrijven moeten voldoen bij de verslaglegging van hun ESG-prestaties inmiddels bekend. Beursgenoteerde bedrijven zijn vanaf boekjaar 2024 CRSD-plichtig. Voor overige bedrijven die voldoen aan de criteria geldt de CRSD-plicht vanaf boekjaar 2025.

Veel terughoudendheid

De resultaten tonen volgens Wouter Elbers, relatiemanager ESG bij de Quoratio Groep, dat er nog veel terughoudendheid is: “Veel organisaties hebben het jaar uitstel nog niet benut om alvast aan de slag te gaan en concrete stappen te zetten met het implementeren van de CSRD-wetgeving. Deels wordt dit veroorzaakt doordat de wetgeving per Europees lidstaat nog vertaald moet worden naar nationale wetgeving en er daarnaast op brancheniveau richtlijnen worden toegevoegd. Tegelijkertijd zijn er steeds meer organisaties die momenteel onderzoeken hoe ze dit traject het beste kunnen opstarten, wie ze daarvoor verantwoordelijk maken en waar ze de benodigde expertise en capaciteit kunnen vinden.”

Een groeiend aantal bedrijven verwacht de verantwoordelijkheid voor de rapportage bij de financiële afdeling te beleggen. Dit is een flinke omslag ten opzichte van vorig jaar, toen het grootste deel verwachtte dat dit onder de verantwoordelijkheid van de afdeling sustainability zou vallen. 64 procent van de respondenten geeft nu aan dat dit binnen hun organisatie bij finance & control wordt belegd. Het bepalen van de KPI’s is daarbij een taak voor de gehele organisatie, terwijl de administratieve uitvoering de verantwoordelijkheid is van de financieel professional.

Bewustzijn gegroeid

Elbers: “Het geeft aan dat het bewustzijn over ESG in het afgelopen jaar is gegroeid. Het doel van de invoering van de CSRD is de verduurzaming van bedrijven, maar de takenlast die eruit voortkomt gaat over verslaglegging en dat is bij uitstek het domein van de financieel professional. Die zal het organisatiebrede beleid moeten vertalen naar processen en data om tot meetbare prestaties te komen. Omdat er ten opzichte van een jaar geleden daadwerkelijk verslagleggingsregels zijn, verwacht ik dat veel organisaties dit jaar echt hiermee aan de slag gaan.”

Daarbij is het volgens Elbers van belang dat de hoeveelheid werk van zo’n implementatietraject niet onderschat wordt: “Vanaf de eerste workshop over strategie tot de uiteindelijke oplevering van een gecontroleerd jaarverslag is al snel een periode van 18 maanden nodig, waarin je informatie moet ophalen, visie en beleid ontwikkelt en moet kijken of data betrouwbaar en verifieerbaar is. Nog een jaar afwachten zorgt voor veel administratieve druk, gebrek aan vergelijkende cijfers en het niet benutten van de kansen die ESG met zich meebrengt om te laten zien waar je als organisatie voor staat.”

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Gartner BW start 5 juli tm 4 nov 2023
Gartner BN en BW liggend 5 juli tm 5 nov 2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!