Redactie - 10 februari 2024

Unisys moet DJI dikke zeven miljoen euro betalen

Unisys Nederland moet aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ruim zeven miljoen euro terugbetalen na het niet halen van een IT-software traject zo blijkt uit een rechterlijke uitspraak dat is gedaan op 31 januari 2024.

Unisys moet DJI dikke zeven miljoen euro betalen image

De rechtbank in Den Haag heeft zich gebogen over een verschil over de levering van een door DJI aanbestede softwareapplicatie aan Unisys die ervoor moet zorgen dat bepaalde primaire processen van DJI, zoals detentie en re-integratie van justitiabelen geautomatiseerd wordt ondersteund. 

Partijen zijn toen fatale termijnen overeengekomen die niet zijn gehaald. DJI mocht de overeenkomst ontbinden, aldus de rechtbank. 

Op grond van de ongedaanmakingsverbintenissen dient Unisys nog een bedrag aan DJI te voldoen van 7.094.521,17 euro excl. BTW, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over het toegewezen bedrag vanaf 30 juli 2022 tot de dag van volledige betaling;

De door DJI eveneens gevorderde schadevergoeding en contractuele boete zijn door de rechtbank afgewezen.

De rechtbank veroordeelt Unisys om aan DJI te betalen een bedrag rond proceskosten, aan de zijde van DJI tot dit vonnis vastgesteld op 18.764,68 euro te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe. Als Unisys niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het vonnis daarna wordt betekend, dan moet Unisys € 90,00 extra betalen, plus de kosten van betekening.

Lees de uitspraak hier.

Achtergrond

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van Justitie en Veiligheid was begin 2023 gestopt met het BasisVoorziening Justitiabelen (BVJ), een applicatie die beoogt integrale ondersteuning te bieden aan het gehele detentieproces (de instroom, doorstroom en uitstroom van justitiabelen).

BVJ diende ter vervanging van het huidige systeem (TULP) dat dateert uit de jaren ’90. TULP functioneert nog steeds maar is in opzet en functionaliteit verouderd en weinig flexibel. In 2012 is gestart met de voorbereidingen van het project BVJ, in 2015 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden en in 2016 is gestart met de realisatie van het project BVJ. Onlangs heeft DJI moeten besluiten om met BVJ te stoppen.

Op de locatie waar met een paar modules werd gewerkt is de oude manier van werken ingevoerd en is het gebruik van de BVJ gestopt. Het project is beëindigd en het projectteam is ontbonden.

BGD en Unisys

Het stopzetten van het project BVJ blijkt ook consequenties te hebben voor BGD. BGD staat voor Beheerrelease GEM DJI en is de naam van het project dat GEM realiseert.

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeerde eind 2022 de Tweede Kamer over het voortijdig beëindigen van het project Beheerrelease Gemeenschappelijke executiemanagement module DJI (Beheerrelease GEM DJI). Dit project staat op het Rijks ICT-dashboard onder de afkorting BGD. BGD is een rekenmodule die onder andere detentietermijnen berekent.

GEM, dat wordt geleverd door Unisys, staat voor Gemeenschappelijke Executiemanagement Module en is de rekenmodule van DJI voor het berekenen van de detentietermijnen en het in juiste volgorde zetten van de uit te voeren straffen en maatregelen. KPMG staat omschreven als Uitvoerder Penetratietest.

Dit betreft een rekenmodule die onder andere detentietermijnen berekent. Na het stopzetten van BVJ zijn die consequenties nader onderzocht en gewogen. BGD maakt gebruik van hetzelfde technische platform als BVJ en wordt geleverd door dezelfde leverancier. Gebleken is dat het doorzetten van BGD zonder BVJ onder andere financieel en technisch niet verantwoord is. Bij actualisering van de businesscase bleek dat de exploitatielasten van het platform alléén voor BGD zouden leiden tot een negatieve businesscase. Vandaar dat besloten is het project BGD te stoppen.

De continuïteit is niet in het geding omdat het bestaande systeem (Tulp) nog voldoende stabiel is. Er zullen wel voorzieningen getroffen worden om het functioneren van Tulp voor een aantal jaar te borgen. Het project is beeindigd en het projectteam is ontbonden.

Unisys werd in voorjaar van 2016 door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na een Europese Aanbesteding aangewezen voor de realisatie van een nieuw basisprocessensysteem bij de gevangenissen in het hele land.

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!