Redactie - 27 februari 2013

Imtech gaat voor claimemissie van 500 miljoen euro na duur Pools en Duits avontuur


Royal Imtech kondigt aan dat het haar eigen vermogen wil versterken met een claimemissie van 500 miljoen euro. De opbrengst van de claimemissie wordt geheel gebruikt voor schuldreductie als gevolg waarvan de balans van Imtech wordt versterkt, aldus Gerard van de Aast (foto), CEO Imtech in een persbericht: "De recente ontwikkelingen in Polen en Duitsland en de daarmee samenhangende afwaarderingen nopen tot een aanscherping van de kwaliteit en effectiviteit van onze business controls. Ook is onze financieringsstructuur onvoldoende robuust gebleken. Door de voorgenomen versterking van ons eigen vermogen en de in gang gezette maatregelen leggen we een stevig fundament voor de toekomst."
 
Claimemissie
Imtech is voornemens het eigen vermogen te versterken met een 500 miljoen euro claimemissie. "Deze emissie wordt geleid door ING en Rabobank als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners en gegarandeerd door middel van een ‘volume underwriting commitment’, onder gebruikelijke voorwaarden. Grootaandeelhouder ING AM Insurance Companies steunt de emissie naar rato van haar aandelenbelang van 5,19%. ING AM Insurance Companies heeft zich ook gecommitteerd om voor de emissie te stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders. Opbrengsten van de emissie worden geheel gebruikt voor schuldreductie en leiden tot het versterken van de balans. De emissie dient nog te worden goedgekeurd door de aandeelhouders. Imtech zal te zijner tijd een prospectus publiceren in verband met de claimemissie. Imtech is voornemens de claimemissie voor de zomer af te ronden."

Robuuste financieringsstructuur
Imtech meldt verder: "De in ons persbericht van 4 februari 2013 aangekondigde gesprekken met kredietverstrekkers vinden plaats in een constructieve sfeer. Mede gelet de schuldreductie na de claimemissie, verwachten wij deze gesprekken positief af te kunnen ronden. Imtech streeft vanaf nu naar een gemiddelde nettoschuld/EBITDA ratio van 1,5 - 2,0. Verder dient er voldoende ruimte te zijn om de seizoensgebonden werkkapitaalbehoefte te financieren en een buffer aan te houden voor onvoorziene omstandigheden. Met deze uitgangspunten en schuldreductie wordt onze financieringsstructuur robuuster en conservatiever."

Brugfaciliteit
Met ING en Rabobank is een brugfaciliteit van 500 miljoen euro overeengekomen. Hiervan is 300 miljoen euro direct beschikbaar en komt een verdere 200 miljoen euro beschikbaar na het bereiken van overeenstemming met de belangrijkste kredietverstrekkers. Deze faciliteit dient als aanvulling op bestaande kredietlijnen en zal, indien nodig, worden aangewend voor het financieren van de normale seizoensgebonden fluctuaties in het werkkapitaal, aldus Imtech. ING en Rabobank treden op als financiële adviseurs van Imtech.

Onderzoek Polen
Imtech meldt verder: "In ons persbericht van 4 februari 2013 gaven wij aan dat bij projecten in Polen mogelijk onregelmatigheden zouden hebben plaatsgevonden en dat een afwaardering van tenminste 100 miljoen euro werd verwacht. Om die reden is een forensisch onderzoek gestart en is het management van Imtech Polen uit hun functie ontheven. Het forensisch onderzoek is in volle gang en zal nog zeker enkele weken in beslag nemen. De voorlopige bevindingen leiden tot de conclusie dat de afwaardering in Polen circa 150 miljoen euro (voor belastingen) bedraagt. Deze afboeking heeft betrekking op het eerder genoemde Adventure World Warsaw project, alsmede op andere Poolse projecten."

Duitsland
Over de situatie meldt Imtech: "In ons persbericht van 5 februari 2013 berichtten wij dat de CEO en CFO van Imtech Duitsland zijn teruggetreden vanwege de situatie in Polen. Het nieuw benoemde management is geconfronteerd met waarderingsproblemen op projecten en debiteuren in Duitsland. Een evaluatie hiervan leidt tot de voorlopige conclusie dat in Duitsland een afwaardering van circa 150 miljoen euro (voor belastingen) noodzakelijk is. Deze afwaardering heeft betrekking op een afboeking op de post oude debiteuren, een lagere inschatting van de post onderhanden werk en op ten onrechte naar de toekomst doorgeschoven verliezen. In samenhang hiermee zal de structurele winstgevendheid van de Duitse en Oost-Europese activiteiten naar verwachting op een EBITA-niveau van 4 - 6% uitkomen in lijn met het groepsgemiddelde. In het verleden werd voor Duitsland en Oost Europa een hogere margedoelstelling gehanteerd. Imtech Duitsland is een vooraanstaande partij in de markt. De prima technische capaciteiten van onze ruim 5.000 medewerkers worden dagelijks ingezet om onze klanten van dienst te zijn. Met velen van deze klanten, waaronder een aantal Duitse topbedrijven, onderhouden wij al jaren een uitstekende relatie."

Strategie en acquisities
Gezien de noodzakelijke balansversterking worden de voor 2015 geformuleerde omzet- en marge doelstellingen losgelaten, aldus Imtech: "Voor de jaren 2013 en 2014 zal in alle geledingen van de onderneming de prioriteit liggen op het aanscherpen van de operationele uitvoering van de bedrijfsprocessen met speciale focus op projectmanagement, werkkapitaalmanagement en cashgeneratie. Daarnaast zal ook organische groei een belangrijke factor zijn. In deze twee jaren worden geen acquisities voorzien. Vanaf 2015 zal Imtech weer acquireren. De nog steeds gefragmenteerde groeimarkten waarin Imtech actief is, bieden - naast organische groei - aantrekkelijke groeimogelijkheden door acquisities."

Besturingsmodel
Het decentrale besturingsmodel zal ook in de toekomst de basis vormen van Imtech's organisatie. "Dit model bevordert lokaal ondernemerschap en een optimale binding met klanten en andere stakeholders en daarmee de groei van de onderneming. De recente ontwikkelingen in Polen en Duitsland hebben geleid tot de conclusie dat versterking van de kwaliteit en effectiviteit van onze business controls noodzakelijk is. Dat wil zeggen: aangescherpte autorisatie- en bevoegdhedenschema’s, strakkere sturing en controle op grotere projecten en het versterken van de financiële functie en rapportage. De rol van de Raad van Bestuur zal sterker operationeel worden en de Raad van Bestuur zal daarvoor worden uitgebreid. Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zullen wij hierover meer specifieke mededelingen doen."

Managementdoelstellingen en variabele beloning
Mede in overleg met de Raad van Commissarissen zal Imtech de managementdoelstellingen en de daaraan gekoppelde variabele beloningscomponent voor het management onder de Raad van Bestuur evalueren. "Beloningssystemen en doelstellingen zullen in lijn worden gebracht met de strategie. Zoals hiervoor beschreven, zal hierbij meer aandacht worden gegeven aan de operationele uitvoering van de bedrijfsprocessen met speciale focus op projectmanagement, werkkapitaalmanagement en cashgeneratie. Uiteraard zal dit ook gevolgen hebben voor de variabele beloning van de Raad van Bestuur. Over 2012 is aan de Raad van Bestuur geen variabele beloning toegekend. Zoals aangekondigd in ons persbericht van 4 februari 2013 verwachten wij over het boekjaar 2012 geen dividend uit te keren. Het is ons voornemen zo spoedig mogelijk daarna weer dividend uit te keren."

Vaststelling jaarrekening 2012
Voor het vaststellen van de jaarrekening 2012 is Imtech afhankelijk van het afronden van het onderzoek in Polen en Duitsland. "Het streven is de jaarrekening voor eind april 2013 af te ronden. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt dan circa zes tot acht weken nadien plaats."

 

NTT BW start 31-5 TM 14-6 SLTN Vierkant
ALSO CTV BW 30-05-2023 t/m 06-03-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!