Witold Kepinski - 24 mei 2023

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022 biedt inzicht in ICT ontwikkelingen overheid

Minister Bruins Slot (BZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurden onlangs de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022 naar de Tweede Kamer. In de rapportage wordt onder andere ingegaan op thema's zoals Digitale Weerbaarheid, het ICT-landschap en Data en Algoritmen.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022 biedt inzicht in ICT ontwikkelingen overheid image

In 2022 is opnieuw veel aandacht besteed aan informatiebeveiliging en digitale weerbaarheid. Zo zijn de werkagenda en de Routekaart Digitale Weerbaarheid opgesteld. De uitvoering van de routekaart is gestart en de uitvoering van de werkagenda is in voorbereiding. Ook is een start gemaakt met de uitvoering in rijksbrede samenwerking. Dit heeft al tot diverse concrete resultaten geleid. Het cloudbeleid en bijbehorende implementatiekader zijn vastgesteld. 

Ook zijn red-teaming oefeningen uitgevoerd. Hiermee toetst de overheid de digitale weerbaarheid van de organisatie via het nabootsen van een cyberaanval. Daarnaast is de reguliere stand van zaken bij de departementen gemonitord en zijn privacy-adviezen gegeven.

De arbeidsmarkt is momenteel heel krap. Onder andere op het gebied van ICT-personeel, waaraan al jaren een tekort is. "We verwachten dat ook bij het Rijk het personeelstekort verder oploopt. Dat vraagt voor de korte termijn versnelling en focus. Op werving van (schaars) personeel, maar óók op de interne arbeidsmarkt en behoud van bestaand personeel. We richten ons daarbij op het (anders) organiseren van het werk: opgavegericht, grenzeloos, wendbaar en talentgericht", zo meldt de Jaarrapportage.

Er zijn goede stappen gezet voor een beter inzicht in IT-beheer. Het plan van aanpak hiervoor is vanaf 2022 in uitvoering. Het gewenste eindresultaat is inzicht in drie zaken: 1) De status van het rijksbrede IT-beheer; 2). Verbeterplannen van de ministeries op de benoemde beheerdomeinen (waar nodig); 3). Verbeterplannen vanuit CIO Rijk voor de kaders waar CIO Rijk eigenaar van is.

Om transparantie en inzicht in informatievoorziening te vergroten, is in 2022 ook het Rijks ICT-dashboard verder doorontwikkeld. Hierbij wordt
stapsgewijs het inzicht in de maatschappelijke meerwaarde van ICT vergroot.

Op 1 januari 2021 trad het Besluit CIO-stelsel Rijksoverheid 2021 in werking. Hierin staan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de CIO’s, de CISO’s (Chief Information Security Officers), de CIO Rijk en de CISO Rijk. Volgens het Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2021 stelt ieder departement een informatieplan op over de eigen beleidsdomeinen. De staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering heeft in november 2022 de Meerjaren Departementale informatieplannen aan de Kamer aangeboden. Hiermee geven we inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van ICT en digitalisering. Deze plannen zijn samengesteld door de CIO’s van de departementen. CIO Rijk geeft er een algemene beschouwing bij.

Download 'Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022'

PDF document | 144 pagina's | 6 MB

Jaarverslag | 17-05-2023

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!