Redactie - 09 december 2016

Doelstellingen voor 2020 voor energiebesparingen in ICT-sector zijn nu al behaald

De ICT-sector heeft de afgesproken energiebesparing voor 2020 al in 2015 gerealiseerd. In de meest recente cijfers wordt er over 2015 886 PJ (5,1%) aan energiebesparende maatregelen gerapporteerd. Daarnaast is het aandeel ingekochte duurzame energie sterk gestegen van 71% naar 83% van het totale energieverbruik. Hiermee presteert de ICT-sector ruim boven de afgesproken jaarlijkse efficiency verbetering van 2% per jaar. Dit meldt Nederland ICT.

Nu de doelstellingen voortijdig zijn behaald, wordt voor de resterende jaren een aanvullende ambitie geformuleerd. Gezien het economisch en maatschappelijk belang zal de ICT-sector blijven innoveren met energiebesparende maatregelen en nog meer slimme oplossingen gaan bieden binnen de sector zelf en uiteraard ook in de andere sectoren.” zegt prof.dr. Anwar Osseyran, portefeuillehouder duurzaamheid en milieu. “De ICT-sector sluit hiermee goed aan op de Energieagenda voor 2050 die gisteren is gepresenteerd door het ministerie van Economisch Zaken.”

ONTKOPPELING ENERGIEVERBRUIK EN DATAGROEI ZET DOOR

De besparingen zijn gerealiseerd binnen de MeerJarenAfspraak energie-efficiëntie (MJA) voor de ICT-sector. Het energieverbruik van de veertig deelnemers aan het MJA3-ICT energieconvenant bedroeg in 2015 16.640 TJ. Dit is 467 TJ (2,9%) meer dan in 2014, wat met name wordt veroorzaakt door nieuwe toetreders. De selectie deelnemers uit 2014 wist het energieverbruik in 2015 door sterke efficiency-verbeteringen nagenoeg stabiel te houden. Deze trend is in lijn met de bevindingen uit het Trendonderzoek ICT & Energie dat eerder dit jaar door CE Delft in opdracht van RVO is uitgevoerd. In totaal gebruikt ICT ongeveer 9,4 TWh, ofwel 8% van de elektriciteit in Nederland. Hiervan wordt driekwart door ICT-apparatuur bij bedrijven en consumenten gebruikt en een kwart binnen de ICT-sector zelf. Het rapport beschrijft een aantal mega-trends en verwacht per saldo een daling van 10% – 20% van het totale energieverbruik van ICT in 2020, terwijl het dataverkeer sterk zal blijven stijgen.

GEBRUIK DUURZAME ENERGIE NEEMT TOE

Het aandeel van duurzame energie binnen de MJA3-ICT is in 2015 fors toegenomen tot 13.847 TJ, ofwel 83% van het totale energieverbruik. Over 2015 is samen met twee andere MJA3-sectoren die veel duurzame energie inkopen, de zuivelsector en het HBO, een pilot gedaan naar de aard en herkomst van ingekochte groene stroom. Binnen de MJA3-ICT kopen 32 van de 40 bedrijven groene stroom. Biomassa blijkt met 5.682 TJ (41%) de grootste bron van duurzame energie, gevolgd door waterkracht met 3.791 TJ (27%) en wind 1.615 TJ (12%). Van de ingekochte windenergie komt twee derde uit Nederland en een derde uit het buitenland.

GROTE POSITIEVE IMPACT ICT OP ANDERE SECTOREN

Naast de besparing en verduurzaming van het energieverbruik van de ICT-sector zelf (greening of IT), leveren ICT-oplossingen een grote bijdrage aan energiebesparing in andere sectoren (greening by IT). Dit komt in beperkte mate naar voren in de monitoring van ketenmaatregelen binnen de MJA3 (1.051 TJ). Het #SMARTer2030 rapport van het Global e-Sustainability Initiative (GeSI) geeft een breder beeld van de potentie van ICT voor energiebesparing in andere sectoren. GeSI rapporteerde eerder dat ICT mondiaal kan bijdragen aan een CO2-besparing van 20% in 2030. Nadere analyse voor de Nederlandse situatie bevestigt dit beeld. Dankzij innoverende ICT-toepassingen kan Nederland in 2030 circa 74 miljoen ton CO2structureel per jaar besparen. De grootste CO2-uitstootreductie is mogelijk in de maakindustrie, de logistiek en in slimme toepassingen voor gebouwen en energie.

NIEUWE PLANNEN, AANVULLENDE AMBITIE

Recent hebben de bedrijven in de MJA3-ICT hun nieuwe plannen voor de periode 2017-2020 ingeleverd bij de overheid. In de loop van 2017 zal in het MJA3-ICT MeerJarenPlan de aanvullende ambitie van de sector voor de resterende periode van het MJA3-convenant worden gepresenteerd.

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5 Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V6

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!