Witold Kepinski - 03 september 2014

Sociale Verzekeringsbank zoekt CIO na afscheid Capgemini en mislukt ICT-project

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stopt met de ontwikkeling van het Multiregelingensysteem (MRS). Dit besluit is genomen naar aanleiding van een tussenrapportage van externe deskundigen, die op verzoek van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de SVB de status van het MRS in kaart brengen. De deskundigen schatten het ongewijzigd doorgaan van het MRS in als “zeer problematisch”. Het contract met MRS-ontwikkelaar Capgemini is opgezegd.

De SVB gaat de huidige ICT-infrastructuur verder versterken. Hierdoor is de dienstverlening van de SVB voor tenminste 5 jaar gewaarborgd. Ook gaat de SVB zorgvuldig bekijken welke onderdelen van het Multiregelingensysteem zij kan hergebruiken. Omdat de huidige systemen voldoen, worden alle betalingen die de SVB uitvoert, zoals AOW en kinderbijslag, gegarandeerd. Dit meldt Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Onderdeel van groot veranderprogramma SVB Tien
Het MRS was het sluitstuk van een groot inmiddels gerealiseerd veranderprogramma, SVB Tien. Kern van SVB Tien is dat de SVB-medewerker de klant integraal (over meerdere regelingen) van dienst kan zijn. De ontwikkeling van het MRS stuitte echter op problemen. Ook is de omgeving van de SVB sinds de start van SVB Tien in 2006 sterk veranderd. De SVB heeft een stevige taakstelling gehad. De overheid heeft daarnaast vele wetswijzigingen doorgevoerd met bijzondere behandeling voor specifieke groepen. Dit leidt tot complexe ICT opgaven. Daarnaast vragen mondige burgers om een andere vorm van dienstverlening.

Het veranderprogramma SVB Tien is gestart in 2006. Toen de geplande invoering van het systeem in november 2013 niet door kon gaan is aan KPMG de opdracht gegeven een analyse naar de kwaliteit van het systeem te maken. Mede naar aanleiding van deze analyse heeft Staatssecretaris Klijnsma de Auditdienst Rijk in maart 2014 gevraagd advies uit te brengen over het verloop en de implementatie van het MRS-syteem. Op basis van dit advies hebben de Staatssecretaris en de Raad van Bestuur van de SVB in juni twee externe deskundigen gevraagd om een extra onderzoek te doen. Uit een nu opgeleverde tussenrapportage van de twee externe deskundigen blijkt dat het beoogde MRS zo complex en omvangrijk is, dat ze afraden hier ongewijzigd mee door te gaan. Verder adviseren zij de contractuele relatie met de implementatiepartner te beëindigen. De twee externe deskundigen raden de SVB tevens aan zich te heroriënteren op de dienstverlening. De Staatssecretaris en de SVB onderschrijven de analyse en conclusie van de externe deskundigen. De heroriëntatie start met het waarnodig herijken van de strategie en taken van de SVB. Ook zal de SVB een Chief Information Officer (CIO) aanstellen die een centrale rol krijgt bij de aansturing van ICT-projecten.

Financiële consequenties
De kosten voor de beëindiging van het Multiregelingensysteem zijn 10,4 miljoen euro. De financiering hiervan vindt plaats uit onderuitputting bij de SVB in 2014, aanvullende efficiencymaatregelen bij de SVB en een interne herschikking van voorzieningen binnen de SVB. Binnen het SVB Tien-programma is sinds 2006 43,7 miljoen euro besteed aan het Multiregelingensysteem. De SVB gaat bekijken of en zo ja hoe zij delen van het systeem alsnog kan gebruiken. Het totale SVB Tien-programma behelst sinds 2006 in totaal 121,8 miljoen euro. Het programma heeft tot op heden 158 miljoen euro aan besparingen opgeleverd en zal jaarlijks structureel 30 miljoen euro opleveren.

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V5

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!